Sensei Yuji Matsuoin leiri Imatra 3-4.9.2016

Imatra 3.9.2016
Imatra 2.9.2016