Senseit

Soshi Ichido Matsuo
Shorinjiryu Tekisuikaikan karatedo -tyylisuunnan pääopettaja
Sensei Ikubo Motomu
Sensei Yuji Matsuoi vasemmalla
Sensei Ilpo Jalamo
Sensei Esa Pekka Oey
Sensei Ohinata Akitoshi
Sensei Kasaba Mitsuyuki